Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na smeru Bankarstvo i finansije. Magistrirao sa odlikom ekonomiju na Univerzitetu u Birmingemu (Velika Britanija). Doktorirao u oblasti Ekonomske analize prava i instutucionalne ekonomije u Torinu (Universita degli studi di Torino i Collegio Carlo Alberto). Kao doktorand boravio na Univerzitetu Kornel (SAD), a u više navrata boravio je na dužim i kraćim usavršavanjima u inostranstvu (Evropski koledž u Brižu, Centralno Evropski Univerzitet, Svetska banka).

Profesionalnu karijeru započeo 1997. godine u Ekonomskom institutu u Beogradu, kao istraživač saradnik. U periodu od 1998 do 2001 uredjuje makroekonomski bilten Instituta G17. Od 2001 do 2006 sa kraćim prekidima, radio kao konsultant Svetske banke za razvoj privatnog i finansijskog sektora. Objavio je niz publikacija za Svetsku banku i učestvovao u pripremi većeg broja strukturnih kredita i investicionih projekata u zemlji i regionu. Učestvovao u izradi nekoliko zakona u oblasti stečaja, korporativnog restrukturiranja i privatizacije. Kao samostalni konsultant angažovan na većem broju projekata u oblasti reforme stečajnog zakonodavstva i regulatorne reforme.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA

International Society for New Institutional Economics (ISNIE), INSOL International, European Law and Economics Association, Naučno društvo ekonomista Srbije, TMA Serbia.

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.
%d bloggers like this:
PageLines